Våra avtal och villkor

Här kan ni läsa mer om vad som gäller på Carstore Auction.

 

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan er som företag (”Ni”/”Er”/”Kunden”), å ena sidan, och Car Store Sweden AB, org. nr 556835-7585, ett helägt dotterbolag till Hedin Mobility Group AB (publ), org.nr 556065-4070 (”Carstore” och ”HMG”), å andra sidan. Kunden och Carstore benämns i Villkoren var och en för ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Villkoren reglerar Ert användande av tjänsten Carstore Auction (”Tjänsten”) som görs tillgänglig via carstore.eu/auction/se (”Webbsidan”) och innehåller villkor för när Ni köper fordon genom Tjänsten. Carstores behandling av personuppgifter sker i enlighet med HMGs integritetspolicy (som finns tillgänglig på www.hedinmobilitygroup.com), vilken utgör en integrerad del av dessa Villkor.

1.2 Endast Ni som är en juridisk person och hos Carstore godkänd handlare med ett registrerat konto på Webbsidan har rätt att använda Tjänsten. Ansökan om ett konto är avgiftsfri och sker genom att följa instruktionerna på Webbsidan. Carstore förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att godkänna en handlare för användning av Tjänsten eller att avsluta en handlares konto på Webbsidan och/eller begränsa en handlares åtkomst till eller användning av Tjänsten. Ni är ansvariga att hålla era inloggningsuppgifter, inklusive användarnamn och lösenord, till ert konto på Webbsidan och Tjänsten konfidentiella och ska inte tillåta att obehöriga använder Ert konto. Om det finns skäl att misstänka att inloggningsuppgifter avslöjats ska Ni omedelbart anmäla detta till Carstore och ändra inloggningsuppgifterna. Ni är ansvariga för all användning av och aktivitet som sker genom Ert konto på Webbsidan. Carstore kan inte ansvara för förluster eller skador som uppstår till följd av felaktigt eller obehörigt nyttjande av Ert konto eller inloggningsuppgifter.

1.3 Genom Ert godkännande av Villkoren på Webbsidan utgör dessa, tillsammans med samtliga eventuella bilagor och skriftliga separata avtal som uttryckligen hänvisar till Villkoren, det fullständiga avtalet mellan Parterna rörande Tjänsten och Era köp av fordon genom denna (”Avtalet”). Vid motstridigheter mellan vad som anges i Villkoren och annan överenskommelse mellan Parterna, ska vad som framgår av Villkoren äga företräde. Den person som för Kundens räkning godkänner Villkoren intygar att denne är behörig att företräda Kunden. Villkoren gäller i tillämpliga delar även för de användare som företräder Kunden och/eller har fått behörighet att använda Tjänsten via Kundens konto (”Användare”), och Kunden ansvarar för att alla Användare samtycker till och agerar i enlighet med Avtalet och gällande lagar och regler vid användningen av Tjänsten. Det är därför viktigt att Ni informerar alla Användare om innehållet i Avtalet och omfattningen och begränsningarna i Kundens och Användarnas nyttjanderätt.

1.4 Ni ansvarar själva för att Ni har den programvara, hårdvara och liknande verktyg och inställningar, inklusive erforderlig Internetuppkoppling, som krävs för att använda Webbsidan och Tjänsten. Carstore tillhandahåller inga sådana verktyg eller support i dessa avseenden.

2. AUKTIONER OCH BUDGIVNING M.M.

2.1 Genom Tjänsten lägger Carstore ut fordon (”Fordon”) till försäljning via auktion online på Webbsidan. Ni har möjlighet att delta i tillgängliga auktioner genom att logga in på Tjänsten och lägga bud på Fordon i enlighet med instruktionerna på Webbsidan. Ni förbinder Er att följa dessa Villkor och Avtalet i övrigt samt de instruktioner och anvisningar för användandet av Tjänsten som vid var tid lämnas av Carstore eller som framgår av Webbsidan när Ni deltar i auktioner. Carstore förbehåller sig rätten att ta bort Fordon från Webbsidan och Tjänsten under pågående budgivning.

2.2 En auktion avslutas normalt vid den tid som utsatts för ett Fordon på Webbsidan och bud på Fordonet kan läggas fram tills att auktionen avslutas. Carstore förbehåller sig rätten att förlänga sluttiden för en auktion. När en auktion avslutats vinner den som lagt det högsta budet, och vid tvister om vilket bud som är vinnande förbehåller sig Carstore rätten att ensamt besluta detta. Lagda bud är bindande och kan inte återtas. Lagda bud är inklusive moms.

2.3 För varje Fordon finns ett dolt lägsta pris som Carstore är villigt att sälja Fordonet för (”Acceptpris”). När Acceptpriset för ett Fordon uppnåtts under en auktion anges detta på Webbsidan. När en auktion avslutats har den vinnande budgivaren rätt och skyldighet att köpa Fordonet för ett pris motsvarande sitt vinnande bud, förutsatt att budet uppnått Acceptpriset. Carstore reserverar sig dock mot felaktiga Acceptpriser som av misstag registrerats i Carstores system, med följd att en auktion måste göras om. Om Acceptpriset för ett Fordon inte uppnås under en auktion kan Carstore antingen lägga ut Fordonet till försäljning via en förnyad auktion utan föregående kontakt med den vinnande budgivaren, alternativt godkänna det högsta budet varvid den vinnande budgivaren har rätt och skyldighet att köpa Fordonet för ett pris motsvarande sitt vinnande bud.

2.4 Det är inte tillåtet att missbruka Tjänsten eller manipulera budgivningar på något sätt. Ni är medvetna om att för det fall Carstore har anledning att misstänka att en Kund använder Webbsidan eller Tjänsten i strid med dess syfte eller Villkoren kan Carstore omedelbart komma att avsluta Kundens konto på Webbsidan.

3. BETALNING OCH AVHÄMTNING M.M.

3.1 En Kund som är den vinnande budgivaren i en auktion och ska köpa ett Fordon får ett bekräftelsemeddelande (”Bekräftelsen”) till den e-mailadress som Carstore har registrerad för Kunden. Om Ni vinner en budgivning och ska köpa ett Fordon är Ni skyldiga att efterfölja de villkor som anges i Bekräftelsen.

3.2 I Bekräftelsen anges bl.a. hur priset för Fordonet samt eventuell Slagavgift (se punkt 4.1 nedan) ska betalas, vilket ska ske före avhämtning av Fordonet och inom tjugofyra (24) timmar från auktionens avslutande. Vid försenad betalning har Carstore rätt till dröjsmålsränta enligt lag. Om betalning inte sker i rätt tid kan Carstore antingen kräva köpets fullgörande, eller häva köpet och sälja Fordonet till annan köpare samt erhålla ersättning från Kunden med 18 % av priset för Fordonet och för alla uppkomna skador och kostnader (inklusive men inte begränsat till kostnader hänförliga till förvaring och försäkring av Fordonet samt försäljningsomkostnader). Carstore förbehåller sig äganderätten till Fordonet tills dess Köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt Avtalet. När fullständig betalning erlagts ombesörjer Carstore att anmälan om ägarbyte görs till aktuellt myndighetsregister.

3.3 Av bekräftelsen följer även var och när Fordonet ska avhämtas av Köparen och förvaringsavgift som utgår om så ej sker. Carstore ansvarar inte för transport och kostnad för transport ingår inte heller i priset eller avgifter som betalas för Fordonet. Risken för Fordonet övergår på köparen i samband med Fordonets avhämtande. Vid avhämtningen ska Ni slutligt undersöka Fordonet i enlighet med punkt 6.2 nedan. För Fordon som inte avhämtats inom sju (7) dagar från auktionens avslutande har Carstore rätt att häva köpet och sälja Fordonet till annan köpare samt erhålla ersättning från Kunden med 18 % av priset för Fordonet och för alla uppkomna skador och kostnader (inklusive men inte begränsat till kostnader hänförliga till förvaring och försäkring av Fordonet samt försäljningsomkostnader).

4. AVGIFTER

4.1 En Kund som är den vinnande budgivaren i en auktion och ska köpa ett Fordon i enlighet med dessa Villkor ska, i tillägg till priset för Fordonet, betala en avgift (”Slagavgift”) till det belopp som kan anges för respektive Fordon på Webbsidan. Slagavgiften täcker diverse kostnader för Carstore i samband med hanteringen av Fordonet och auktionen och kan variera mellan olika Fordon. Moms tillkommer på Slagavgiften. Slagavgiften ska betalas tillsammans med priset för Fordonet i enlighet med vad som anges i punkt 3.2 ovan.

4.2 Carstore kan från tid till annan komma att erbjuda olika tjänster via Webbsidan, i tillägg till möjligheten att lägga bud och delta i budgivningar för Fordon. I den mån sådana tjänster är förenade med avgifter kommer det framgå av Webbsidan och/eller sådana särskilda villkor som kan gälla för tjänsterna ifråga.

5. FORDONENS SKICK M.M.

5.1 Samtliga Fordon säljs begagnade och i befintligt skick. Ni är medvetna om att begagnade varor kan ha fel och brister och att Ni måste räkna med detta.

5.2 Testprotokoll och beskrivningar för respektive Fordon finns normalt tillgängliga på Webbsidan. Ni är medvetna om att Carstore endast genomför övergripande tester och att testerna och beskrivningarna är subjektiva och inte nödvändigtvis fullständiga och korrekta i alla delar, vilket innebär att identifierade avvikelser och bedömningar kan variera. Uppgifter i testprotokoll och beskrivningar kan också komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Testprotokollen, beskrivningar och övrigt material och information som lämnas om Fordon på Webbsidan ska därför endast betraktas som vägledande och kan inte användas för avgörande av Fordons utförande eller skick. Carstore reserverar sig mot eventuella skrivfel och liknande på Webbsidan och Tjänsten, inklusive i testprotokoll och annan information om Fordon som läggs ut för försäljning, och Ni är medvetna om att det inte kan garanteras att eventuella bilder på Fordon exakt återger dess verkliga utseende.

5.3 Ni är själva skyldiga att noggrant undersöka Fordon för vilka Ni deltar i auktion och ska bjuda vad Ni anser Fordonet vara värt. Fordon finns tillgängliga för genomgång och provkörning på tid och plats som i varje fall meddelas av Carstore. Carstore är inte ansvarig för om Kunden har försummat sin undersökningsplikt och ansvarar inte för sådant som Kunden känt till, märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt. Carstore ansvarar inte för fel eller brister som (i) beror på att Fordon utsatts för normalt slitage eller som Kunden med hänsyn till bilens ålder eller andra omständigheter kunnat förutsätta, eller (ii) framgår av testprotokoll och beskrivningar som gjorts tillgängliga på Webbsidan.

5.4 Carstore är inte ansvarigt för att service har utförts på Fordon i enlighet med tillverkares specifikationer eller innehållet i servicebok och övrig -dokumentation.

5.5 Ni är medvetna om och accepterar att enklare lös egendom tillhörande ett Fordon, exempelvis reservhjul, domkraft, verktyg, golvmattor, hjulkapslar etc., kan saknas, oavsett om detta angivits på Webbsidan. Att sådan lös egendom saknas ger inte Kunden rätt att erhålla prisavdrag eller häva ett köp av ett Fordon.

6. REKLAMATIONER M.M.

6.1 Vid avhämtningen av ett Fordon ska Kunden slutligt undersöka Fordonet för att säkerställa att detta inte är felaktigt. Eventuella fel som Kunden känt till, märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt ska reklameras innan Fordonet bortforslas från avhämtningsstället, och reklamationer som sker därefter beaktas inte av Carstore.

7. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

7.1 Webbsidan och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick, och Carstore lämnar inga garantier eller åtaganden beträffande funktionerna hos eller tillgängligheten till dessa. Kunden är införstådd med att det är tekniskt omöjligt för Carstore att säkerställa att de tjänster som Carstore tillhandahåller i samband med Avtalet i alla avseenden är felfria (inklusive att Webbsidan och Tjänsten är tillgängliga utan avbrott) och att Webbsidan och Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför Carstores kontroll. Vid problem eller driftstörningar i Webbsidan eller Tjänsten kan Carstore besluta att senarelägga, förlänga eller avsluta auktioner. Kunden är vidare införstådd med att utformningen och användningen av Webbsidan och Tjänsten kan komma att förändras, utvecklas eller avslutas, helt eller delvis, under avtalstiden, utan att Kunden ges föregående meddelande om detta.

7.2 Carstore friskriver sig, i största möjliga utsträckning som tillås av gällande lag, från allt ersättningsansvar i samband med tekniska fel, driftsstörningar, kommunikationsproblem och andra fel i Webbsidan eller Tjänsten. Denna friskrivning inkluderar, men är inte begränsad till, alla skador, förluster och kostnader som drabbar Kunden till följd av avbrott i tillgängligheten till eller andra felaktigheter i Webbsidan och Tjänsten, samt att dataintrång, dataförlust och datavirus eller skadliga mjukvarukomponenter föreligger på Webbsidan eller Tjänsten eller sker mot dessa, eller Kundens mjuk- eller hårdvara. Carstore ansvarar således inte för eventuella överbelastningar av Webbsidan eller Tjänsten, eller om bud inte registreras, kontakt inte etableras eller fel budgivare kontaktas efter avslutad budgivning eller om Fordon säljs till annan än högste budgivare.

7.3 Om Carstores fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras över omständigheter utanför Carstores kontroll, såsom t.ex. strejk eller arbetskonflikt, krig eller terroristattack, eldsvåda, blixtnedslag eller olycka, ändrade lagar eller föreskrifter eller myndighetsåtgärd (s.k. force majeure), ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Carstore ska i sådana situationer meddela Kunden utan dröjsmål. Om Carstores avlämnande av ett sålt Fordon fördröjs under längre tid än två (2) månader på grund av omständigheter enligt denna punkt 7.3 har vardera Part rätt att häva köpet av Fordonet.

7.4 Carstore ska inte i något fall ansvara för indirekta förluster eller följdskador av något slag, såsom utebliven vinst, i samband med Avtalet. Carstores totala ansvar för fel, dröjsmål eller andra krav rörande ett sålt Fordon ska under alla omständigheter vara begränsat till priset som Kunden betalat för det aktuella Fordonet.

8. AVTALSTID

8.1 Avtalet mellan Er och Carstore träder ikraft vid Ert godkännande av Villkoren via Webbsidan och gäller tillsvidare.

8.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet skriftligen genom e-mail till den adress som anges på Webbsidan. Avtalet upphör omedelbart att gälla för en Kund vars konto på Webbsidan avslutas av Carstore i enlighet med Villkoren.

8.3 Vid upphörande av Avtalet ska Kunden omedelbart sluta använda Webbsidan och tjänsten och betala eventuella utestående belopp till Carstore.

8.4 Avtalet fortsätter att gälla för sådana handlingar på Webbsidan och Tjänsten, inklusive deltagande i auktioner och köp av Fordon, som Kunden vidtagit innan Avtalet upphört. Att Avtalet upphör påverkar inte giltigheten av klausuler i dessa Villkor som till sin natur är sådana att de ska fortsätta gälla även efter avtalets upphörande, t.ex. punkt 10 (immateriella rättigheter), punkt 11 (sekretess) och punkt 14 (tillämplig lag och skiljeförfarande).

9. ÖVERLÅTELSE

9.1 Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet utan Carstores skriftliga samtycke.

9.2 Carstore får, utan Kundens samtycke, överlåta rättigheter och skyldigheter till annan part inom eller utom HMGs koncern. Carstore kommer i sådant fall meddela Kunden om detta.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Allt innehåll på Webbsidan och Tjänsten i övrigt, samt alla eventuella immateriella rättigheter därtill, tillhör Carstore och dess licensgivare. Ni är medvetna om att innehållet på Webbsidan och Tjänsten är skyddat enligt lag, inklusive men inte begränsat till regler om upphovsrätt och varumärken, vilket bl.a. innebär att logotyper, firmanamn, mjukvara, foton, bilder, grafik, texter samt annat innehåll inte får kopieras, dekompileras, eller användas utan skriftligt medgivande från Carstore.

11. SEKRETESS

11.1 Parterna åtar sig att under avtalstiden och därefter inte utan den andre Partens medgivande till tredje part utlämna information som erhållits i samband med detta Avtal (oavsett om denna information är i muntlig, skriftlig eller annan form) rörande den andre Partens verksamhet som kan vara att betrakta som yrkes- eller affärshemlighet, eller som den andre Parten annars rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell, eller annars använda sådan information för något annat ändamål än fullgörandet av Avtalet. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som är allmänt känd eller om Part enligt lag, författning, myndighetsbeslut eller tillämpliga regler för en reglerad marknadsplats eller liknande är skyldig att lämna ut uppgifter, men då endast efter att ha informerat den andre Parten om denna skyldighet.

12. MEDDELANDEN

12.1 Meddelanden från Carstore till Kunden återfinns på Webbsidan och/eller skickas till den e- mailadress som Carstore har registrerad för denne, och det åligger därför Kunden att tillse att rätt e-mailadress vid var tid finns registrerad hos Carstore. Meddelanden från Kunden till Carstore ska sändas på sätt som anges på Webbsidan.

12.2 Meddelanden på Webbsidan ska anses ha lämnats till Kunden så snart dessa gjorts tillgängliga. Meddelanden via e-mail anses ha lämnats till den andre Parten omedelbart efter sändning.

13. ÄNDRINGAR

13.1 Carstore har rätt att göra ändringar i Villkoren, inklusive avgifter och bestämmelser om användning av Tjänsten, från tid till annan. Information om förändrade villkor kommer att publiceras på Webbsidan senast tio (10) dagar innan de träder ikraft, och Kunden bör därför där regelbundet hålla sig uppdaterad kring gällande villkor. Genom att fortsätta använda Webbsidan och Tjänsten efter det att förändrade villkor trätt ikraft anses Kunden ha accepterat sådana förändrade villkor.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEFÖRFARANDE

14.1 Dessa Villkor Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

14.2 Tvist i anledning av Villkoren eller Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. Skiljeförfarandet skall äga rum i Mölndal och det skall hållas på svenska.